นาฬิกา
 

กำแพงเพชรพิทยาคม
จัดแถลงข่าวการรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อ
ในปีการศึกษา 2556

 

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำโดย นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการแถลงข่าว การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมี นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายเทพนรินทร์ รักษาพล ประธานเครือข่ายฯ นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมแถลงข่าว เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนรวมไปถึงผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในจังหวัดกำพงเพชรได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และกำหนดการในการรับสมัครนักเรียนดังกล่าว สำหรับในปีนี้ทางโรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท.และสอวน.เพิ่มขึ้นอีก 1ห้อง เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติ นอกจากนั้นยังคงมีโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษหรือที่รู้จักกันดีในโครงการห้องเรียนSTEM นักเรียนที่สอบเข้าเรียนในห้องเรียนนี้จะได้เรียนกับครูชาวต่างชาติใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร4รายวิชานั่นคือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ และอีกหนึ่งห้องเรียนความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เน้นให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดเลข เรียนเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเปิดห้องเรียนปกติ รวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับนักเรียน10ห้องเรียน
สำหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนปกติเน้นวิทยาศาสตร์และห้องเรียนศิลป์ภาษาจีน ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ศิลป์ภาษาอังกฤษ และศิลป์ภาษาฝรั่งเศส รวม11 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา2556 นี้ ทางโรงเรียนจะเปิดจำหน่ายใบสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนโครงการSTEMในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นี้และเปิดรับสมัครในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ ในส่วนของห้องเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และห้องปกติเปิดจำหน่ายใบสมัคร ในวันที่4 มีนาคม ห้องความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์รับสมัครวันที่ 14 - 15 มีนาคม ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 16 มีนาคม ห้องเรียนปกติเปิดรับสมัครในวันที่ 14 -18 มีนาคม เช่นเดียวกับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำหน่ายใบสมัคร ในวันที่4กุมภาพันธ์ นี้และเปิดรับสมัครในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ ห้องปกติจำหน่ายใบสมัคร 4 มีนาคม เปิดรับสมัคร 14-18 มีนาคมนี้
นายอำนวย อภิชาติตรากูล เปิดเผยถึงจำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีนี้นักเรียนของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมสามารถสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มากถึง 5 ที่นั่ง คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ที่นั่งและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ที่นั่ง นอกจากนั้นยังมีนักเรียนที่สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนในคณะทันตแพทย์ศาสตร์จำนวน 2 ที่นั่ง คณะเภสัชศาสตร์ 6 ที่นั่งคณะพยาบาลศาสตร์ 21ที่นั่ง คณะเทคนิคการแพทย์ 9 ที่นั่ง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 3 ที่นั่ง และคณะวิศวกรรมศาสตร์73 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีคณะอื่นๆในหลากหลายมหาวิทยาลัยชื่อดัง ขณะนี้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อได้ทั้งหมด 477 ที่นั่ง นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับโรงเรียนที่นักเรียนมีความพากเพียรมานะพยายามสอบแข่งขันกับนักเรียนจากทั่วประเทศได้สมความตั้งใจ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจัดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผ่านการประเมินสถานศึกษาจากภายนอกผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เป็นโรงเรียนที่มีอายุกว่า100ปี ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อเติบโตเป็นกำลังพัฒนาสังคม ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจำนวนมาก และในปีนี้จากการจัดลำดับโรงเรียนที่นักเรียนเรียนเก่ง 100โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า3000 แห่ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมถูกจัดเป็นลำดับที่80 นักเรียนมีผลการสอบONETผ่านเกณฑ์ระดับประเทศในทุกรายวิชาแห่งเดียวในจังหวัดกำแพงเพชร
สำหรับท่านที่สนใจนำบุตรหลานเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สามารถซื้อใบสมัครและสมัครเข้าสอบคัดเลือกได้ในวันละเวลาดังที่กล่าวมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-711212

 
   
   
143 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
©2014 by www.wanchai.biz